Роль лідера в успішній OKR імплементації

OKR — це потужний інструмент для управління цілями, який допомагає організаціям досягати високих результатів, зберігаючи фокус на пріоритетах, вимірюваності та залученості команди. Успішна імплементація системи OKR (Objectives and Key Results) в організації значною мірою залежить від лідера, який не лише ініціює впровадження цієї методології, але й забезпечує її ефективне використання на всіх рівнях організації. Роль лідера в імплементація OKR є критично важливою для успіху цього процесу.

Dmytro Yarmak
May 30, 2024
Роль лідера в успішній OKR імплементації

Чому лідеру важливо бути включеному в імплементацію OKR?  Відповідає Дмитро Куявець, організаційний коуч, Engagement Manager в Uphill Partners:

1.Встановлення бачення і стратегічних цілей: Лідер має чітко сформулювати бачення організації та стратегічні цілі, які будуть служити основою для розробки OKR. Це бачення повинно бути зрозумілим і надихаючим для всієї команди.

2. Формування культури залученості: Лідер відіграє ключову роль у створенні культури, де кожен співробітник відчуває свою причетність до досягнення цілей організації. Це включає в себе забезпечення прозорості, відкритості та регулярного зворотного зв’язку.

3. Підтримка та розвиток команди: Лідер повинен забезпечити команду необхідними ресурсами, навчанням (самостійно або за рахунок залучення спеціалістів) та підтримкою, щоб кожен член команди міг ефективно працювати над досягненням встановлених OKR. Це включає проведення тренінгів, коучинг та забезпечення доступу до інструментів. 

4. Розширення повноважень і делегування: Лідер має вміти ефективно делегувати завдання і розширювати повноваження членів команди. Це включає в себе надання командам автономії для прийняття рішень і досягнення цілей. Делегування не тільки підвищує ефективність, але й сприяє розвитку навичок та професійного зростання співробітників. Важливо також створювати середовище довіри, де команди можуть брати на себе відповідальність і реалізовувати свої ідеї. Це стимулює ініціативу та інновації, дозволяючи співробітникам відчувати себе частиною процесу та розвивати свою креативність.

5. Моніторинг та коригування: Лідер відповідальний за регулярний моніторинг прогресу в досягненні OKR, аналіз результатів і внесення необхідних коригувань. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни та покращувати стратегії.

6. Надихання та мотивація: Лідер має надихати і мотивувати команду, створюючи атмосферу, де кожен прагне досягти найвищих результатів. Це включає визнання досягнень, заохочення ініціативи, підтримку інновацій та безпечний простір для зворотного зв’язку 

Для успішного впровадження системи OKR роль лідера - це мати візіонерство, комунікативні навички, здатність до навчання та адаптації, орієнтацію на результат, вміння мотивувати, прозорість, емпатію, 

аналітичні навички, а також вміння делегувати і розширювати повноваження команди. Ці якості дозволяють ефективно керувати процесом імплементації  OKR, забезпечувати підтримку команди та досягати стратегічних цілей організації.

8 важливих аспектів, на які варто звернути увагу лідеру при встановленні цілей, та які рішення повинні приймати лідери, щоб забезпечити підґрунтя для оптимальної культури встановлення цілей в організації. Своїм досвідом поділився Дмитро Ярмак, організаційний коуч, партнер в Uphill Partners.

Фокус. Цей аспект передбачає зосередження на найважливіших цілях, щоб уникнути розпорошення ресурсів і зусиль. Задача лідера визначити не більше 3-х OKR на одному рівні, які мають найбільший вплив на організацію, і комунікувати їх команді. Бути невідступним у пріоритезації, щоб забезпечити концентрацію уваги та ресурсів на досягненні запланованого.

Узгодження. Узгодження передбачає гармонізацію цілей на всіх рівнях організації, щоб забезпечити взаємну підтримку і синергію. Лідери повинні забезпечити послідовні канали звʼязку для обміну інформацією між командами, та, за необхідністю, створити крос-функціональні OKR для команд, щоб кожен співробітник розумів, як його цілі пов'язані з цілями інших та загальними стратегічними цілями організації. Щотижневі/щомісячні узгоджувальні зустрічі для перевірки статусу допоможуть досягти цього

Забовʼязання. Забовʼязання означає готовність і рішучість співробітників працювати над досягненням встановлених цілей. Задача лідера створювати умови для залучення та мотивації співробітників: чітке визначення драйверів на кожній цілі та ключовому результаті, перевірка спроможності та навантаження під час визначення OKR, а також культура психологічної безпеки. Важливим аспектом є розумне поєднання бонусної системи із ступінню виконання OKR, щоб співробітники не боялися ставити амбітні цілі. 

Відстеження. Цей аспект передбачає регулярний моніторинг прогресу і коригування дій за необхідності. Задачею лідера є переконання, що у кожної команди впроваджені  регулярні OKR ревʼю мітинги для аналізу результатів, наявність інструментів для тренінгу та допомогати команді у вирішенні блокерів. 

Амбітність. Амбітність передбачає встановлення амбітних цілей, які спонукають команду виходити за межі звичного і досягати більшого. На що тут треба звернути увагу:

  • чітка  диференціація між Aspirational (надихаючими) та Committed (зобов'язальними) OKR
  • відсутність жорсткої привʼязки бонусів до виконання OKR
  • культура психологічної безпеки та святкування успіхів

Прозорість. Прозорість означає відкритий доступ до інформації про цілі, прогрес і результати для всіх членів команди. Лідери створюють культуру відкритості, де усі OKR та Dashboards доступні, а також забезпечують регулярну комунікацію про прогрес OKR на рівні компанії. Це сприяє довірі, співпраці і підвищенню відповідальності за досягнення цілей.

Залученість. Залученість означає активну участь усіх співробітників у процесі встановлення та досягнення цілей. Лідери вислуховують ідеї команди і враховувати їхній внесок. Команди вирішують мінімум «ЯК?» (ініціативи та ключові результати), та як максимум «ЩО?» (цілі). Лідери показують приклад роботи з OKR, навчають, підтримують, допомогають в роботі з блокерами. Це створює відчуття причетності і підвищує мотивацію до досягнення спільних цілей.

Гнучкість. Гнучкість передбачає здатність адаптувати цілі та стратегії у відповідь на зміни в зовнішньому середовищі чи внутрішні потреби організації. Лідери мають бути готовими до змін і вміти швидко адаптувати цілі та методи їх досягнення у відповідь на нові виклики та можливості. Регулярний перегляд цілей та ключових результатів допомагає залишатися гнучкими і адаптивними.

Фокус, узгодження, забовʼязання, відстеження, амбітність, прозорість, залученість та гнучкість — це ключові аспекти, які лежать в основі сучасного фреймворку встановлення цілей. Лідери, які приймають відповідні рішення в цих областях, створюють міцне підґрунтя для культури встановлення OKR, що сприяє досягненню високих результатів і стратегічних цілей організації.

Висновок

Успішна імплементація системи OKR залежить від активної ролі лідера, який володіє візіонерськими та комунікативними навичками, здатністю до навчання, адаптації, орієнтацією на результат, вмінням мотивувати команду, прозорістю, та емпатією. Лідер має зосереджуватися на ключових аспектах: фокусі, узгодженості, забовʼязанні, відстеженні, амбітності, прозорості, залученості та гнучкості. Важливо підтримувати культуру довіри, постійного вдосконалення та зростання, забезпечуючи ефективне досягнення стратегічних цілей організації.

Пов'язані статті

всі статті

Contact Uphill Partners

If you need our experience and expertise, let us know your contact information.

Дякую! Ваша заявка отримана!
На жаль! Щось пішло не так під час подання форми.